Projektujeme

Chcete bývať v rodinnom dome, ktorý vystihuje dynamiku Vášho života a Vaše potreby? My Vám ho vypracujeme presne podľa Vašich predstáv. Každý náš projekt je riešený individuálne s osobitým prístupom ku každému klientovi. Pri navrhovaní Vášho domu vždy spájame Vaše individuálne predstavy s našimi dlhoročnými odbornými vedomosťami a skúsenosťami. Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Na základe Vašich možností nájdeme najoptimálnejšie riešenie Vášho bývania.

NAŠE PROJEKTY

Realizujeme

Naša spoločnosť Vám po vyhotovení projektovej dokumentácie takisto zabezpečí realizáciu stavby na kľúč. Spolupracujeme s renomovanými a časom overenými stavebnými firmami. Naša spoločnosť Vám takisto ponúka služby AUTORIZOVANÉHO STAVEBNÉHO INŽINIERA ako aj STAVEBNÉHO DOZORA.

Pre našu spoločnosť je pri výstavbe vždy prvoradá kvalita prevedenia stavby a spokojnosť investora.

NAŠE REALIZÁCIE

Poskytneme Vám kompletné služby:

  komplexné vyhotovenie návrhu a projektu stavby

– vypracujeme Vám tri stupne projektovej dokumentácie:

a) projekt pre územné rozhodnutie, ktorý obsahuje architektonickú štúdiu v mierke 1:100 vrátane vizualizácie objektu, osadenie objektu na parcelu s pripojením na všetky inžinierske siete, a komplexnú technickú správu so všetkými profesiami (statika, projekt TZB, projekt ústredného vykurovania, projekt elektroinštalácie)

b) projekt pre stavebné povolenie, ktorý je vždy riešený ako jednostupňová projektová dokumentácia, čo znamená, že časti architektúra a statika sú vyhotovené v stupni realizačnej projektovej dokumentácie

súčasťou projektu pre stavebné povolenie sú tieto časti:

časť architektúra a konštrukcie obsahuje technickú správu, sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, situáciu osadenia objektu na parcelu v mierke 1:200 alebo 1:250, výkres základových konštrukcií v mierke 1:50, výkres všetkých poschodí v mierke 1:50, minimálne dva rezy objektom v mierke 1:50, všetky pohľady v mierke 1:75, projekt komínového telesa a energetické hodnotenie objektu podľa normy platnej od 1.1.2016

časť statika obsahuje technickú správu s popisom všetkých nosných prvkov objektu, kontrolovateľný statický výpočet, výkres monolitických železobetónových prvkov, výkres drevených konštrukcií (návrh krovovej sústavy prípadne väzníkovej konštrukcie, výkres skladby stropnej konštrukcie

časť požiarna bezpečnosť stavieb obsahuje výpočet požiarneho zaťaženia, výpočet odstupových vzdialeností, členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, veľkosť požiarnych úsekov, počet požiarnych podlaží, určenie požiadaviek na konštrukcie stavby (požiarna odolnosť konštrukcií, zabezpečenie evakuácie osôb – určenie požiadaviek na únikové cesty, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení a zariadení na protipožiarny zásah

časť ústredné vykurovanie obsahuje technickú správu s obsahom spotreby tepla, energetické hodnotenie vykurovania v rámci daného objektu, výkresy samotného vykurovania a návrh kotolne

časť plynofikácia obsahuje návrh plynofikácie objektu, pokiaľ ju daný objekt vyžaduje

časť zdravotechnika obsahuje technickú správu a výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie v objekte, projekt vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, prípadne žumpy alebo studne

časť elektroinštalácia obsahuje technickú správu, výkres vnútorných rozvodov elektroinštalácií, bleskozvod, projekt elektroprípojky

– súčasťou projektu pre stavebné povolenie je i architektonická štúdia s vizualizáciami objektu vo viazanom formáte A3.

c) realizačný (vykonávací) projekt je určený pre samotnú realizáciu projektu . Obsahuje všetky časti ako projekt pre stavebné povolenie, doplnené o detailnejšie spracovanie výkresovej dokumentácie so všetkými detailmi a s výkazom výmer.

vyhotovenie stavby na kľúč znamená, že pre našich klientov zabezpečíme celý postup prác od vyhotovenia návrhu a projektu stavby cez následné vybavenie stavebného povolenia až po samotnú realizáciu stavby

kvalitný stavebný dozor má pre Vás – investora veľký význam. Stavba je proces, ktorý vyžaduje odborné znalosti z oblasti stavebníctva. Stavebný dozor je pre Vás zárukou, že Vaša stavba bude zrealizovaná kvalitne, načas a financie, ktoré Vy ako investor do stavby investuje budú použité rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet.

autorský dozor na stavbe vykonáva zhotoviteľ projektu – hlavný projektant, ktorý dozerá na súlad postupujúcej výstavby s architektonickým a technickým riešením, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii pre realizáciu.

cez našich obchodných partnerov Vám zabezpečíme výhodný nákup stavebného materiálu pre Vašu stavbu

cez našich obchodných partnerov Vám zabezpečíme vybavenie hypotekárneho úveru presne podľa Vašich potrieb

Naši partneri